Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 2, 2023

SỐNG BỞI ĐỨC TIN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:41-46 (1 Kings 18:41-46)

Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:38 (Hebrews 10:38)

 

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *