Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 3, 2023: Sống Trong Ân Điển

Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 3, 2023 SỐNG TRONG ÂN ĐIỂN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Samuên 9:1-13 (2 Samuel 9:1-13) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:8 (Ephesians 2:9)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-19-23_Song_trong_an_dien.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-19-23_Song_trong_an_dien_English.mp3