Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 4, 2023: Chúa Phục Sinh – Tìm Đấng Sống

Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 4, 2023 Mừng chúa phục sinh tìm đấng sống Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 24:1-8 (Luke 24:1-8) Câu Gốc: Rô-ma 8:13 (Romans 8:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-09-23_Tim_Dang_Song.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-09-23_Tim_Dang_song_English.mp3