Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 4, 2023: Tỉnh Thức Với Chúa

Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 4, 2023 TỈNH THỨC VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-46 (Matthew 26:36-46) Câu Gốc: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8 (1 Thessalonians 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-02-23_Tinh_thuc_voi_Chua.mp3