Thứ Sáu Ngày 7 Tháng 4, 2023

Hãy Khóc Cho Các CON

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 23:26-30 (Luke 23:26-30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *