Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 5, 2023: Hãy Giữ Kẻo Ngã

Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 5, 2023 HÃY GIỮ KẺO NGÃ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thẩm Phán/Các Quan Xét 13:1-5, 16:4-21 (Judges 13:1-5, Judges 16:4-21) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 10:12 (1 Corinthians 10:12)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-21-23_Hay_giu_keo_nga.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-21-23_Hay_giu_keo_nga_English.mp3