Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 5, 2023

HÃY GIỮ KẺO NGÃ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Thẩm Phán/Các Quan Xét 13:1-5, 16:4-21 (Judges 13:1-5, Judges 16:4-21)

Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 10:12 (1 Corinthians 10:12)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *