Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 5, 2023: Làm Sống Lại Điều Đang Chết

Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 5, 2023 LÀM SỐNG LẠI ĐIỀU ĐANG CHẾT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 24:13-35 (Luke 24:13-35) Câu Gốc: Khải Huyền 3:2 (Revelation 3:2)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-07-23_Lam_song_lai_dieu_dang_chet.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-07-23_Lam_song_lai_dieu_dang_chet_English.mp3