Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 6, 2023: Chiến Trận Thuộc Linh

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 6, 2023 CHIẾN TRẬN THUỘC LINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 5:8-11 (1 Peter 5:8-11) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:10 (1 Peter 5:10)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/06-25-23_Chien_tran_thuoc_linh.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/06-25-23_Chien_tran_thuoc_linh_English.mp3