Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 7, 2023: Điều Kỳ Diệu Chúa Ban

Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 7, 2023 ĐIỀU KỲ DIỆU CHÚA BAN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Giăng 14:27 (John 14:27)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-30-23_Dieu_ky_dieu_Chua_ban.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-30-23_Dieu_ky_dieu_Chua_ban_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 7, 2023: Gieo Bởi Xác Thịt

Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 7, 2023 GIEO BỞI XÁC THỊT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công Vụ 5:1-5 (Acts 5:1-5) Câu Gốc: Ga-la-ti 6:8 (Galatians 6:8)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-23-23_Gieo_boi_xac_thit.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-23-23_Gieo_boi_xac_thit_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 7, 2023: Sự Ăn Năn Trễ Muộn

Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 7, 2023 SỰ ĂN NĂN TRỄ MUỘN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 7:1, 11-12, 20-26 (Joshua 7) Câu Gốc: Giô-suê 7:12 (Joshua 7:12)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-16-23_Su_an_nan_tre_muon.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-16-23_Su_an_nan_tre_muon_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 7, 2023: Điều Kiện Để Thắng Hơn

Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 7, 2023 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THẮNG HƠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh Thi 56:9 (Psalm 56:9) Câu Gốc: Thánh Thi 56:9 (Psalm 56:9)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-02-23_Dieu_kien_de_thang_hon.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-02-23_Dieu_kien_de_thang_hon_English.mp3