Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 6, 2023

NỐI KẾT VỚI CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Công Vụ 8:26-38 (Acts 8:26-38)

Câu Gốc: 1 Giăng 4:15 (1 John 4:15)

 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *