Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 9, 2023

ĐẤNG TÔI ĐANG TIN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:27-29 (Matthew 9:27-29)

Câu Gốc: 2 Ti-mô-thê 1:12 (2 Timothy 1:12)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *