Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 9, 2023: Sự Cất Lên Của Hội Thánh

Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 9, 2023 SỰ CẤT LÊN CỦA HỘI THÁNH Thầy Nguyễn Ân Tứ Kinh Thánh: 1 Têsalônica 4:13-18 (1 Thessalonians 4:13-18 ) Câu Gốc: Rô-ma 13:11-12 (Romans 13:11-12)