Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 9, 2023: Của Lễ Dâng Cho Chúa

Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 9, 2023 CỦA LỄ DÂNG CHO CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:6-13 (Matthew 26:6-13) Câu Gốc: Giăng 12:26 (John 12:26)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/09-24-23_Cua_le_dang_cho_Chua.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/09-24-23_Cua_le_dang_cho_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 9, 2023: Đấng Tôi Đang Tin

Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 9, 2023 ĐẤNG TÔI ĐANG TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:27-29 (Matthew 9:27-29) Câu Gốc: 2 Ti-mô-thê 1:12 (2 Timothy 1:12)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/09-10-23_Dang_toi_dang_tin.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/09-10-23_Dang_toi_dang_tin_English.mp3