BÀI THI KiNH THÁNH TRẮC NGHIỆM 2020

KINH THÁNH: Mathiơ 5, 6 & 7

Họ và Tên
Thành Phố
Email
1
Phước cho người có lòng trong sạch, vì
2
Hãy tích trử của cải ở trên trời, vì
3
Điều gì nếu không trổi hơn người Pharisi thì không chắc vào nước Thiên Đàng được?
4
Một người cầu nguyện dài dòng vì
5
Khi đem dâng một của lễ mà nhớ lại có điều gì bất bình với anh em thì
6
Người nào kêu cầu "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì chắc chắn
7
Cửa rộng, đường khoảng khoát
8
Ai vả má ______, cũng hãy đưa má ______ ; ai kiện để lấy ______, hãy để cho họ lấy ______ ; ai bắt đi ______, hãy đi ______
9
Người giả hình là người
10
Hãy chiếu ánh sáng mình trước mặt thiên hạ, để họ tôn vinh Cha các con ...
11
Đức Chúa Trời làm mặt trời soi cho
12
Nếu thương một người thương mình thì điều đó sẽ làm
13
Điều trước nhất nên tìm kiếm là
14
Khi các ngươi làm việc từ thiện, hãy làm cách kín giấu, không cho tay tả biết tay hữu làm gì, bởi vì
15
Đừng lo lắng cho cuộc sống, vì mạng sống quý hơn
16
Chúa dạy các môn đồ khi kiêng ăn thì họ nên
17
Phước cho người có lòng khiêm nhu, vì
18
Chúng ta có thể thề nguyện khi nào mình
19
Người dại dột cất nhà trên cát bị hư hại vì
20
Kẻ bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo, thì sẽ được trọng thưởng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *