BÀI THI KiNH THÁNH TRẮC NGHIỆM 2020

KINH THÁNH: Mathiơ 5, 6 & 7

Họ và Tên
Thành Phố
Email
1. 
Ai vả má ______, cũng hãy đưa má ______ ; ai kiện để lấy ______, hãy để cho họ lấy ______ ; ai bắt đi ______, hãy đi ______

2. 
Phước cho người có lòng trong sạch, vì

3. 
Kẻ bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo, thì sẽ được trọng thưởng ...

4. 
Hãy chiếu ánh sáng mình trước mặt thiên hạ, để họ tôn vinh Cha các con ...

5. 
Điều trước nhất nên tìm kiếm là

6. 
Đừng lo lắng cho cuộc sống, vì mạng sống quý hơn

7. 
Một người cầu nguyện dài dòng vì

8. 
Hãy tích trử của cải ở trên trời, vì

9. 
Người nào kêu cầu "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì chắc chắn

10. 
Khi đem dâng một của lễ mà nhớ lại có điều gì bất bình với anh em thì

11. 
Người giả hình là người

12. 
Người dại dột cất nhà trên cát bị hư hại vì

13. 
Điều gì nếu không trổi hơn người Pharisi thì không chắc vào nước Thiên Đàng được?

14. 
Cửa rộng, đường khoảng khoát

15. 
Nếu thương một người thương mình thì điều đó sẽ làm

16. 
Chúng ta có thể thề nguyện khi nào mình

17. 
Chúa dạy các môn đồ khi kiêng ăn thì họ nên

18. 
Phước cho người có lòng khiêm nhu, vì

19. 
Khi các ngươi làm việc từ thiện, hãy làm cách kín giấu, không cho tay tả biết tay hữu làm gì, bởi vì

20. 
Đức Chúa Trời làm mặt trời soi cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *