BÀI THI KiNH THÁNH TRẮC NGHIỆM 2020

KINH THÁNH: Mathiơ 5, 6 & 7

Họ và Tên
Thành Phố
Email
1. 
Khi đem dâng một của lễ mà nhớ lại có điều gì bất bình với anh em thì

2. 
Kẻ bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo, thì sẽ được trọng thưởng ...

3. 
Phước cho người có lòng khiêm nhu, vì

4. 
Chúng ta có thể thề nguyện khi nào mình

5. 
Người nào kêu cầu "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì chắc chắn

6. 
Một người cầu nguyện dài dòng vì

7. 
Điều trước nhất nên tìm kiếm là

8. 
Người giả hình là người

9. 
Nếu thương một người thương mình thì điều đó sẽ làm

10. 
Khi các ngươi làm việc từ thiện, hãy làm cách kín giấu, không cho tay tả biết tay hữu làm gì, bởi vì

11. 
Phước cho người có lòng trong sạch, vì

12. 
Hãy chiếu ánh sáng mình trước mặt thiên hạ, để họ tôn vinh Cha các con ...

13. 
Đức Chúa Trời làm mặt trời soi cho

14. 
Hãy tích trử của cải ở trên trời, vì

15. 
Chúa dạy các môn đồ khi kiêng ăn thì họ nên

16. 
Điều gì nếu không trổi hơn người Pharisi thì không chắc vào nước Thiên Đàng được?

17. 
Người dại dột cất nhà trên cát bị hư hại vì

18. 
Cửa rộng, đường khoảng khoát

19. 
Đừng lo lắng cho cuộc sống, vì mạng sống quý hơn

20. 
Ai vả má ______, cũng hãy đưa má ______ ; ai kiện để lấy ______, hãy để cho họ lấy ______ ; ai bắt đi ______, hãy đi ______

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *