BÀI THI KiNH THÁNH TRẮC NGHIỆM 2020

KINH THÁNH: Mathiơ 5, 6 & 7

Họ và Tên
Thành Phố
Email
1. Người dại dột cất nhà trên cát bị hư hại vì
2. Đức Chúa Trời làm mặt trời soi cho
3. Cửa rộng, đường khoảng khoát
4. Hãy tích trử của cải ở trên trời, vì
5. Chúa dạy các môn đồ khi kiêng ăn thì họ nên
6. Phước cho người có lòng trong sạch, vì
7. Một người cầu nguyện dài dòng vì
8. Ai vả má ______, cũng hãy đưa má ______ ; ai kiện để lấy ______, hãy để cho họ lấy ______ ; ai bắt đi ______, hãy đi ______
9. Khi các ngươi làm việc từ thiện, hãy làm cách kín giấu, không cho tay tả biết tay hữu làm gì, bởi vì
10. Hãy chiếu ánh sáng mình trước mặt thiên hạ, để họ tôn vinh Cha các con ...
11. Điều gì nếu không trổi hơn người Pharisi thì không chắc vào nước Thiên Đàng được?
12. Người giả hình là người
13. Phước cho người có lòng khiêm nhu, vì
14. Khi đem dâng một của lễ mà nhớ lại có điều gì bất bình với anh em thì
15. Đừng lo lắng cho cuộc sống, vì mạng sống quý hơn
16. Người nào kêu cầu "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì chắc chắn
17. Kẻ bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo, thì sẽ được trọng thưởng ...
18. Chúng ta có thể thề nguyện khi nào mình
19. Nếu thương một người thương mình thì điều đó sẽ làm
20. Điều trước nhất nên tìm kiếm là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *