BÀI THI KiNH THÁNH TRẮC NGHIỆM 2020

KINH THÁNH: Mathiơ 5, 6 & 7

Họ và Tên
Thành Phố
Email
1. 
Người dại dột cất nhà trên cát bị hư hại vì
2. 
Phước cho người có lòng trong sạch, vì
3. 
Hãy tích trử của cải ở trên trời, vì
4. 
Người nào kêu cầu "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì chắc chắn
5. 
Điều trước nhất nên tìm kiếm là
6. 
Người giả hình là người
7. 
Kẻ bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo, thì sẽ được trọng thưởng ...
8. 
Đức Chúa Trời làm mặt trời soi cho
9. 
Khi đem dâng một của lễ mà nhớ lại có điều gì bất bình với anh em thì
10. 
Khi các ngươi làm việc từ thiện, hãy làm cách kín giấu, không cho tay tả biết tay hữu làm gì, bởi vì
11. 
Chúa dạy các môn đồ khi kiêng ăn thì họ nên
12. 
Một người cầu nguyện dài dòng vì
13. 
Phước cho người có lòng khiêm nhu, vì
14. 
Cửa rộng, đường khoảng khoát
15. 
Đừng lo lắng cho cuộc sống, vì mạng sống quý hơn
16. 
Điều gì nếu không trổi hơn người Pharisi thì không chắc vào nước Thiên Đàng được?
17. 
Nếu thương một người thương mình thì điều đó sẽ làm
18. 
Hãy chiếu ánh sáng mình trước mặt thiên hạ, để họ tôn vinh Cha các con ...
19. 
Ai vả má ______, cũng hãy đưa má ______ ; ai kiện để lấy ______, hãy để cho họ lấy ______ ; ai bắt đi ______, hãy đi ______
20. 
Chúng ta có thể thề nguyện khi nào mình

Leave a Reply

Your email address will not be published.