BÀI THI KiNH THÁNH TRẮC NGHIỆM 2020

KINH THÁNH: Mathiơ 5, 6 & 7

Họ và Tên
Thành Phố
Email
1. 
Chúng ta có thể thề nguyện khi nào mình

2. 
Hãy chiếu ánh sáng mình trước mặt thiên hạ, để họ tôn vinh Cha các con ...

3. 
Khi các ngươi làm việc từ thiện, hãy làm cách kín giấu, không cho tay tả biết tay hữu làm gì, bởi vì

4. 
Hãy tích trử của cải ở trên trời, vì

5. 
Đức Chúa Trời làm mặt trời soi cho

6. 
Kẻ bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo, thì sẽ được trọng thưởng ...

7. 
Nếu thương một người thương mình thì điều đó sẽ làm

8. 
Người giả hình là người

9. 
Ai vả má ______, cũng hãy đưa má ______ ; ai kiện để lấy ______, hãy để cho họ lấy ______ ; ai bắt đi ______, hãy đi ______

10. 
Đừng lo lắng cho cuộc sống, vì mạng sống quý hơn

11. 
Điều gì nếu không trổi hơn người Pharisi thì không chắc vào nước Thiên Đàng được?

12. 
Khi đem dâng một của lễ mà nhớ lại có điều gì bất bình với anh em thì

13. 
Một người cầu nguyện dài dòng vì

14. 
Người nào kêu cầu "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì chắc chắn

15. 
Cửa rộng, đường khoảng khoát

16. 
Phước cho người có lòng trong sạch, vì

17. 
Điều trước nhất nên tìm kiếm là

18. 
Người dại dột cất nhà trên cát bị hư hại vì

19. 
Chúa dạy các môn đồ khi kiêng ăn thì họ nên

20. 
Phước cho người có lòng khiêm nhu, vì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *