BÀI THI KiNH THÁNH TRẮC NGHIỆM 2020

KINH THÁNH: Mathiơ 5, 6 & 7

Họ và Tên
Thành Phố
Email
1. 
Người nào kêu cầu "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì chắc chắn

2. 
Khi đem dâng một của lễ mà nhớ lại có điều gì bất bình với anh em thì

3. 
Phước cho người có lòng trong sạch, vì

4. 
Nếu thương một người thương mình thì điều đó sẽ làm

5. 
Phước cho người có lòng khiêm nhu, vì

6. 
Ai vả má ______, cũng hãy đưa má ______ ; ai kiện để lấy ______, hãy để cho họ lấy ______ ; ai bắt đi ______, hãy đi ______

7. 
Cửa rộng, đường khoảng khoát

8. 
Người dại dột cất nhà trên cát bị hư hại vì

9. 
Hãy chiếu ánh sáng mình trước mặt thiên hạ, để họ tôn vinh Cha các con ...

10. 
Một người cầu nguyện dài dòng vì

11. 
Đức Chúa Trời làm mặt trời soi cho

12. 
Chúa dạy các môn đồ khi kiêng ăn thì họ nên

13. 
Kẻ bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo, thì sẽ được trọng thưởng ...

14. 
Đừng lo lắng cho cuộc sống, vì mạng sống quý hơn

15. 
Khi các ngươi làm việc từ thiện, hãy làm cách kín giấu, không cho tay tả biết tay hữu làm gì, bởi vì

16. 
Hãy tích trử của cải ở trên trời, vì

17. 
Người giả hình là người

18. 
Điều gì nếu không trổi hơn người Pharisi thì không chắc vào nước Thiên Đàng được?

19. 
Điều trước nhất nên tìm kiếm là

20. 
Chúng ta có thể thề nguyện khi nào mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *