BÀI THI KiNH THÁNH TRẮC NGHIỆM 2020

KINH THÁNH: Mathiơ 5, 6 & 7

Họ và Tên
Thành Phố
Email
1. Chúng ta có thể thề nguyện khi nào mình
2. Kẻ bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo, thì sẽ được trọng thưởng ...
3. Đức Chúa Trời làm mặt trời soi cho
4. Nếu thương một người thương mình thì điều đó sẽ làm
5. Khi đem dâng một của lễ mà nhớ lại có điều gì bất bình với anh em thì
6. Phước cho người có lòng trong sạch, vì
7. Hãy chiếu ánh sáng mình trước mặt thiên hạ, để họ tôn vinh Cha các con ...
8. Người nào kêu cầu "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì chắc chắn
9. Một người cầu nguyện dài dòng vì
10. Người dại dột cất nhà trên cát bị hư hại vì
11. Phước cho người có lòng khiêm nhu, vì
12. Hãy tích trử của cải ở trên trời, vì
13. Cửa rộng, đường khoảng khoát
14. Người giả hình là người
15. Điều trước nhất nên tìm kiếm là
16. Đừng lo lắng cho cuộc sống, vì mạng sống quý hơn
17. Khi các ngươi làm việc từ thiện, hãy làm cách kín giấu, không cho tay tả biết tay hữu làm gì, bởi vì
18. Điều gì nếu không trổi hơn người Pharisi thì không chắc vào nước Thiên Đàng được?
19. Ai vả má ______, cũng hãy đưa má ______ ; ai kiện để lấy ______, hãy để cho họ lấy ______ ; ai bắt đi ______, hãy đi ______
20. Chúa dạy các môn đồ khi kiêng ăn thì họ nên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *