BÀI THI KiNH THÁNH TRẮC NGHIỆM 2020

KINH THÁNH: Mathiơ 5, 6 & 7

Họ và Tên
Thành Phố
Email
1. Chúa dạy các môn đồ khi kiêng ăn thì họ nên
2. Điều gì nếu không trổi hơn người Pharisi thì không chắc vào nước Thiên Đàng được?
3. Phước cho người có lòng trong sạch, vì
4. Đừng lo lắng cho cuộc sống, vì mạng sống quý hơn
5. Phước cho người có lòng khiêm nhu, vì
6. Điều trước nhất nên tìm kiếm là
7. Người dại dột cất nhà trên cát bị hư hại vì
8. Nếu thương một người thương mình thì điều đó sẽ làm
9. Ai vả má ______, cũng hãy đưa má ______ ; ai kiện để lấy ______, hãy để cho họ lấy ______ ; ai bắt đi ______, hãy đi ______
10. Một người cầu nguyện dài dòng vì
11. Khi các ngươi làm việc từ thiện, hãy làm cách kín giấu, không cho tay tả biết tay hữu làm gì, bởi vì
12. Chúng ta có thể thề nguyện khi nào mình
13. Hãy chiếu ánh sáng mình trước mặt thiên hạ, để họ tôn vinh Cha các con ...
14. Hãy tích trử của cải ở trên trời, vì
15. Người nào kêu cầu "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì chắc chắn
16. Người giả hình là người
17. Đức Chúa Trời làm mặt trời soi cho
18. Cửa rộng, đường khoảng khoát
19. Khi đem dâng một của lễ mà nhớ lại có điều gì bất bình với anh em thì
20. Kẻ bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo, thì sẽ được trọng thưởng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *