Thứ Sáu ngày 10 tháng 04, 2020

lễ thương khó
Có những lần chúa khóc 

Mục Sư Lê Thành Chung

If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *