Bài Giảng 19/04/2020: Học Theo Chúa

Chúa Nhật ngày 19 tháng 04, 2020 học theo chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh Thi 131:1-2   (Tiếng Anh: Psalms 131:1-2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-19-20_Hoc_theo_Chua.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-19-20_Hoc_theo_Chua_English.mp3