Chúa Nhật ngày 19 tháng 04, 2020

học theo chúa

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Thánh Thi 131:1-2   (Tiếng Anh: Psalms 131:1-2)

If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.