Thứ Tư, ngày 5 tháng 2, 2020

  • 7:30 tối – Lớp Kinh Thánh tiếng Anh học tại nhà Anh Chị Thoại – Thanh

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 2, 2020

  • 7:30 tối –  Tập hát thờ phượng –  Nghỉ tuần này!!

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 2, 2020

  • 8:30 sáng – Cầu nguyện tại nhà thờ
  • 7:30 tối – Lớp Kinh Thánh Người Lớn học tại nhà Anh Chị Hùng – Thắm

Chúa Nhật, ngày 9 tháng 2, 2020

  • 9:00 sáng – Lớp học Tiếng Việt  tại nhà thờ.
  • 9:15 sáng – Giờ cầu nguyện tại nhà thờ
  • 10:00 sáng – Giờ thờ phượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *