Hội Thánh chúng ta sẽ tiếp tục nhóm qua màn ảnh của Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCkMx239rCP3NE9djYutNlWQ/videos

Hoặc website của Hội Thánh: springsvbc.com

cho đến khi có thông báo khác

Nhóm trên Zoom: Nếu quí vị nào muốn nhóm chung với nhau trên mạng Zoom bằng video , xin liên lạc với cô Hồng Thảo

Tin Buồn: anh Nguyễn Hiền (em của anh Nguyễn Phước Hiển) đã qua đời trong tuần qua

Xin cầu thay cho gia đình tang quyến còn 3 người con tiến hành việc tang lễ theo Công Giáo

Cũng như xin Chúa an ủi anh chị Nguyễn Phước Hiển trong lúc mất mát người thân

Cầu nguyện: tiếp tục cầu thay cho những người lớn tuổi và bị đau trong hội thánh.

Cũng tiếp tục cầu nguyện cho thế giới và đất nước chúng ta đang ở, vẫn đối đầu với nạn dịch toàn cầu Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *