Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 10, 2023: Tìm Kiếm Mặt Chúa

Chúa Nhật Ngày 1Tháng 10, 2023 TÌM KIẾM MẶT CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-Thi 130:1-6 (Psalm 130:1-6) Câu Gốc: Thánh-Thi 27:4 (Psalm 27:4)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/10-01-23_tim_kiem_mat_Chua.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/10-01-23_tim_kiem_mat_Chua_English.mp3