Chúa Nhật Ngày 1Tháng 10, 2023

TÌM KIẾM MẶT CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Thánh-Thi 130:1-6 (Psalm 130:1-6)

Câu Gốc: Thánh-Thi 27:4 (Psalm 27:4)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *