Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 3, 2024

GIỐNG NHƯ CHA MÌNH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:43-48 (Matthews 5:43-48)

Câu Gốc: 1 Giăng 4:17 (1 John 4:17)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *