Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 1, 2023: Đếm Các Ngày

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 12, 2022 Đếm Các Ngày Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Thánh Thi 90:12 (Psalm 90:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-01-23_Dem_cac_ngay.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-01-23_Dem_cac_ngay_English.mp3