Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 1, 2023: Tình Yêu Chúa Làm Mới

Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 1, 2022 TÌNH YÊU CHÚA LÀM MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Giăng 3:1-3 (1 John 3:1-3) Câu Gốc: 1 Giăng 3:1 (1 John 3:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-08-23_Tinh_yeu_Chua_lam_moi.mp3