Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 1, 2023: Phục Vụ Cách Mới

Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 1, 2022 PHỤC VỤ CÁCH MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 7:36-50 (Luke 7:36-50) Câu Gốc: Châm Ngôn 4:23 (Proverbs 4:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-15-23_Phuc_vu_cach_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-15-23_Phuc_vu_cach_moi_English.mp3