Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 1, 2023: Ảnh Hưởng Đến Thế Hệ Trẻ

Chúa Nhật Ngày 29Tháng 1, 2023 ảNH hưởng đến thế hệ trẻ Thầy Nguyễn Lê Ân Tứ Kinh Thánh & Câu Gốc: 1 Sử Ký 4:10 (2 Chronicles 4:10)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-29-23_Anh_huong_den_the_he_tre.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-29-23_Anh_huong_den_the_he_tre_English.mp3