Chúa Nhật Ngày 29Tháng 1, 2023

ảNH hưởng đến thế hệ trẻ

Thầy Nguyễn Lê Ân Tứ

Kinh Thánh & Câu Gốc: 1 Sử Ký 4:10 (2 Chronicles 4:10)

 

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *