Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 1, 2023: Tết Quý Mão – Người Bên Trong Đổi Mới

Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 1, 2023 mừng xuân quý mão người bên trong đổi mới Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 4:16 (2 Corinthians 4:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-22-23_Nguoi_ben_trong_doi_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-22-23_Nguoi_ben_trong_doi_moi_English.mp3