Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 8, 2023: Khi Tấm Lòng Tan Vỡ

Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 8, 2023 KHI TẤM LÒNG TAN VỠ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 32:20-30 (Genesis 32:20-30) Câu Gốc: Thánh Thi 51:7 (Psalm 51:7)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-27-23_Khi_tam_long_tan_vo.mp3