Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 8, 2023: Đánh Mất Lòng Thành

Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 8, 2023 đánh mất lòng thành Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sử Ký 16:1-13 (2 Chronicles 16:1-13) Câu Gốc: 2 Sử Ký 16:9a (2 Chronicles 16:9)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-20-23_Danh_mat_long_thanh.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-20-23_Danh_mat_long_thanh_English.mp3