Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 8, 2023: Mọi Sự Hiệp Lại Làm Ích

Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 8, 2023 MỌI SỰ HIỆP LẠI LÀM ÍCH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 17:8-16 (1 Kings 17:8-16) Câu Gốc: Rô-ma 8:28 (Romans 8:28)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-13-23_Moi_su_hiep_lai_lam_ich.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-13-23_Moi_su_hiep_lai_lam_ich_English.mp3