Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 8, 2023

MỌI SỰ HIỆP LẠI LÀM ÍCH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Các Vua 17:8-16 (1 Kings 17:8-16)

Câu Gốc: Rô-ma 8:28 (Romans 8:28)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *