Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 8, 2023: Thỏa Lòng Với Chúa

Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 8, 2023 THỎA LÒNG VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 55:1-3 (Isaiah 55:1-3) Câu Gốc: Thánh Thi 16:11 (Psalm 16:11)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-06-23_Thoa_long_voi_Chua.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-06-23_Thoa_long_voi_Chua_English.mp3