Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 8, 2023

THỎA LÒNG VỚI CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: I-sa 55:1-3 (Isaiah 55:1-3)

Câu Gốc: Thánh Thi 16:11 (Psalm 16:11)

 

 

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *