Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 8, 2023

đánh mất lòng thành

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 2 Sử Ký 16:1-13 (2 Chronicles 16:1-13)

Câu Gốc: 2 Sử Ký 16:9a (2 Chronicles 16:9)

 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *